Про журнал

Редакційна політика

 

Галузь та проблематика

Політика розділів

Процес рецензування

Політика із дотримання видавничої етики та запобігання конфлікту інтересів

Політика відкритого доступу

Бази даних

Галузь та проблематика

У журналі "Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)" публікуються результати досліджень з актуальних проблем біологічної науки, зокрема біохімії, біотехнології, молекулярної біології та генетики, мікробіології, екології, ботаніки та зоології, грунтознавства, збереження біоти, охорони та відтворення біоресурсів. 

Політика розділів

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГРУНТОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

 

Процес рецензування

 Надіслані в редакцію статті оцінюються на відповідність тематиці журналу, після чого перевіряються на наявність плагіату. При позитивному результаті статті підлягають процедурі рецензування.

Статті рецензуються двома незалежними експертами. Подаючи статтю, автори можуть запропонувати кандидатури 5-и незалежних рецензентів для своєї роботи, а також прізвища двох науковців із конфліктом інтересів, які на думку авторів не можуть об’єктивно прорецензувати їх статтю. Остаточне рішення щодо рецензентів приймає редколегія. Після проведення процедури рецензування автору надсилається перелік зауважень рецензентів. У випадку, коли матеріали повернені на доопрацювання, автор надає аргументовану відповідь на поставлені запитання та зауваження. Виправлену статтю необхідно подати не пізніше двох місяців.

Доопрацьована версія статті передається тим самим рецензентам на повторне рецензування. До виправленої версії має бути доданий супровідний лист, у якому по пунктах мають бути дані відповіді на зауваження рецензента і пояснено, що саме було змінено.

До друку приймають лише позитивно оцінені статті. У разі, якщо висновки рецензентів щодо можливості опублікування статті не співпадають, статочне рішення про прийом чи відхилення статті приймається редколегією.

Під час затвердження номера редколегія керується датою надходження остаточного варіанта статті.

У разі відхилення статті автору надсилається письмове повідомлення.

 Редколегія відхиляє статтю якщо:

  • Стаття не відповідає тематиці журналу.
  • У статті виявлено плагіат.
  • Робота була опублікована раніше.
  • Стаття не оформлена у відповідності до вимог журналу.
  • Некоректно використано методи досліджень.
  • Правдивість результатів, точність обчислення та коректність висновків викликає сумніви.
  • Автором не надано аргументовану відповідь на всі зауваження рецензентів.
  • Стаття отримала дві негативних рецензії.

Редколегія має право редагувати текст статей, рисунків та підписів до них, погоджуючи відредагований варіант з автором, а також відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу «Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)».

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.

Форма рецензії

У разі згоди рецензію слід повернути протягом 4 тижнів на електронну адресу видання. Якщо Ви не можете вчасно цього зробити, будь ласка, повідомте редакцію.

Заповніть, будь ласка, рецензійну форму і додайте необхідні, на Ваш погляд, коментарі. Кожен із пунктів, наведених у рецензійній формі, необхідно оцінити у балах від 1 до 5, де :

1  – незадовільно, 2 – погано, 3 – задовільно, 4  –  добре, 5 – відмінно.

ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ

Бали

  1. 

На скільки актуальною є тематика статті?

 

  2. 

На скільки назва статті відповідає її змісту?

 

  3. 

Оцініть якість резюме статті.  Чи розкриває резюме зміст основних результатів роботи?

 

  4. 

Чи коректно застосовано відповідні методи дослідження,  на скільки точно вони?

 

  5. 

Чи володіють отримані результати достатньою новизною?

 

  6. 

На скільки логічними та аргументованими є обговорення отриманих результатів?

 

  7. 

На скільки висновки, зроблені автором, випливають з представлених результатів?

 

  8. 

Оцініть використання авторами сучасної наукової термінології?

 

  9. 

Оцініть відповідність тексту статті літературним нормам мови?

 

10. 

На скільки інформативними та чіткими є ілюстрації та таблиці, наведені у статті?

 

11. 

Оцініть на скільки повним та коректним є список літератури?

 

12. 

Оцініть якість англійського перекладу назви статті та резюме?

 

 

ВСЬОГО БАЛІВ

 

 

ВИСНОВОК РЕЦЕНЗЕНТА

Стаття може бути опублікована без змін

 

Стаття може бути опублікована після внесення незначних виправлень

 

Стаття вимагає істотного доопрацювання, після чого може бути опублікована

 

Стаття повинна бути відхилена

 

 КОМЕНТАРІ

(Використовуйте додаткові аркуші. Будь ласка, пронумеруйте Ваші зауваження та рекомендації для того, щоб допомогти авторам при перегляді рукописи)

 

Політика із дотримання видавничої етики та запобігання конфлікту інтересів

 Редакційний штат журналу «Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)» з високою відповідальністю ставиться до обов’язків з нагляду за всіма етапами публікації.

Етичні зобов’язання редакційної колегії

Рішення про опублікування статті приймається редакційною колегією на основі проведеної рецензентами експертизи та перевірки на відсутність плагіату. При прийнятті остаточного рішення редколегія керується наступними принципами:

Справедливість – редколегія оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів авторів.

Конфіденційність – всі члени редколегії не мають права розкривати інформацію щодо наданих робіт нікому, крім відповідного автора, рецензента, інших редакційних консультантів і, за необхідності, видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів – відомості, що містяться в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах головного редактора і членів редакційної колегії без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Будь-якому члену редколегії слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні в разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникає із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті. Головному редактору слід вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. За необхідності повинні бути вжиті інші відповідні заходи, такі як публікація спростування або вибачення.

Участь та співпраця в розслідуванні. При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті, головний редактор повинен вживати об’єктивних відповідних заходів. Такі заходи зазвичай включають в себе контакт з автором рукопису або статті та належний розгляд відповідної скарги або претензії, проте також може знадобитися звернення до відповідних установ та дослідницьких організацій. Якщо скарга підтримується, слід опублікувати відповідні виправлення, спростування або вибачення. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки слід розглядати, навіть якщо воно надійшло через роки після опублікування.

Обов'язки рецензентів

Рецензування допомагає редколегії при ухваленні рішення про опублікування роботи, а через зв’язок редакції з автором, може також допомогти автору поліпшити його працю.

Оперативність. У разі невпевненості рецензента у тому, що його кваліфікація відповідає рівню та напряму представленого у статті дослідження, він повинен відразу відмовитися від рецензування.

Конфіденційність. Кожний отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися або обговорюватися з іншими особами за винятком осіб, уповноважених редактором.

Стандарти об'єктивності. Рецензії повинні виконуватися об'єктивно. Неприпустимі особистісні нападки на автора. Рецензенту слід висловлювати свою точку зору ясно і обґрунтовано.

Визнання джерел. Якщо на яку-небудь опубліковану роботу авторами не була зроблені посилання, рецензенту слід відзначити цей факт. Будь-яка заява, що будь-які дані, висновок або довід вже доповідалися в науковій пресі, має супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензенту слід також привернути увагу головного редактора в разі виявлення будь-якої значної схожості чи перетинання між аналізованим рукописом і будь-яким іншим, відомої особисто йому опублікованої роботи.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів. Неопубліковані відомості, представлені в статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Рецензенту слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні в разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникає із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті.

Обов’язки авторів

Оригінальність і плагіат. Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або вказано в тексті. Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразувания істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах вважається неетичною поведінкою при публікації і тому є неприпустимим. Неетичним вважається подання одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал одночасно. Автору не слід представляти для розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю. Необхідно належним чином визнавати роботи інших дослідників. Автори повинні давати посилання на публікації, які вплинули на зміст описуваної роботи.

Авторство роботи. Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто зробив значний внесок у концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описаного дослідження. Всі особи, які зробили значний внесок, повинні бути зазначені як співавтори. Якщо яка-небудь особа брала участь в якісь суттєвій частині проекту, то йому має бути виражена вдячність, або він повинен бути включений в список співавторів.

Підтвердження джерел. Завжди потрібно правильно представляти роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання на публікації, що здійснили фундаментальний вплив на визначення характеру і природи представленої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Також інформація, отримана при наданні / отриманні конфіденційних послуг, таких як судові акти або заявки на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу виконавця даних послуг.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів.  Усі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. Прикладами можливих конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті, слугують: інформація про роботодавця, інформаційні консультації, акціонерна власність, гонорари, платні свідчення експертів, патентні заявки / реєстрації, а також гранти та інші види фінансування. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

Помилки в опублікованих роботах. Якщо автор виявляє значну помилку чи неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є терміново сповістити головного редактора журналу про це і співпрацювати з головним редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору докази правильності опублікованої роботи.

 

Політика відкритого доступу

Журнал «Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)» практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Бази даних