Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

Керівництво для авторів

Правила для авторів

 У журналі «Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)» публікуються результати досліджень з актуальних проблем біологічної науки, зокрема біохімії, біотехнології, молекулярної біології та генетики, мікробіології, екології, ботаніки та зоології, грунтознавства, збереження біоти, охорони та відтворення біоресурсів.

Друкуються оригінальні експериментальні роботи, оформлені у вигляді статей, які раніше не друкувалися, а також наукові огляди, короткі повідомлення, матеріали конференцій та рецензії.

Повний обсяг (разом з таблицями, переліком літератури, рисунками та підписами до них, резюме двома мовами і ключовими словами) експериментальної статті не повинен перевищувати 15 повних сторінок, оглядової статті – 20 сторінок, короткого повідомлення та рецензії – 3 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до журналу тільки після попереднього узгодження з редколегією.

Повідомлення друкуються українською, англійською та російською мовами.

У статті повинні буди дотримані літературні норми мови, якою вона написана.

Матеріали для друку (текст, література, підписи до рисунків та ін.) подаються у електронному вигляді.

Текст статті необхідно набирати із дотриманням наступних вимог:

 • У форматі, який підтримується Microsoft Word (rtf, doc, docx).
 • Сторінки формату А4, орієнтація книжкова.
 • Поля з кожного краю по 2 см.
 • Міжрядковий інтервал – 1, без використання переносів.
 • Шрифт – Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 14 пунктів (список літератури, текст у таблицях і резюме – 10 пунктів).
 • Абзац виділяється відступом 0,5 см.
 • Лапки використовуються лише друкарські « ».
 • Як апостроф потрібно використовувати символ – ’.
 • У тексті слід розрізняти символи тире та дефіс. Використовувати потрібно тільки «коротке тире», у тому числі при вказівці діапазонів: С. 33–41; [8–12]; у листопаді–грудні; у 2009–2015 рр.; у табл. 1–3 і т. п. При вказівці діапазону між числами та тире пробіли не використовуються; у інших випадках перед і після тире вставляти один пробіл.
 • Значення фізичної величини і одиницю виміру (у тому числі % і ºC) обов’язково розділяти пробілом, використовуючи для цього «нерозривний пробіл» – поєднання клавіш <Ctrl+Shift+пробіл> (2 м, 15,5 кг, 30 %, 36,6 ºC).
 • Потрібно розділяти пробілами ініціали, ініціали та прізвище.
 • У десяткових дробах потрібно використовувати кому, а не крапку.
 • Знак множення – «×», а не літера «х».

Оригінальні статті повинні мати наступну структуру:

 • Індекс УДК.
 • Назва статті, яка повинна коротко інформувати про її зміст.
 • Ініціали та прізвища авторів.
 • Назва організацій, які представляють автори.
 • Повна поштова адреса, та електронна адреса (е-mail) для оперативної співпраці з авторами із зазначенням автора, з яким слід вести листування.
 • Анотація обсягом не менше 300 слів, яке повинно коротко описувати проведені дослідження, включаючи мету, методи, результати і головні висновки.
 • Ключові слова (до 10 слів).
 • Вступ, де зазначається актуальність та новизна обраної теми дослідження;
 • Матеріали та методи (для статей, в яких висвітлені оригінальні експериментальні дослідження). У розділі подається опис використаних методик, достатній для їх відтворення.
 • Результати та їх обговорення (для статей, в яких висвітлені оригінальні експериментальні дослідження).
 • Висновки.
 • Список використаної літератури. Список літератури слід подавати через 1 інтервал шрифтом Times New Roman Сyr 10. Надзвичайно важливо після бібліографічних даних джерела надати цифровий ідентифікатор публікації (англ. digital object identifier, скорочено doi). У переліку джерел літератури повинні переважати посилання на роботи останніх років; посилання у переліку літератури нумеруються в алфавітному порядку. У тексті посилання на літературні джерела подаються у круглих дужках, подається прізвище автора і рік (якщо авторів один або двоє, наводимо всіх, а якщо більше ніж 2 автори слід наводити лише перше прізвище з наступним “та ін.”, “и др.”, “et al.”). Приклади оформлення переліку літератури:
 1. Лакин Г.В. Биометрия .– М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.
 2. Молекулярная клиническая диагностика. Методы: Пер с англ./ Под ред. Херрингтона С., Макги Дж. – М.: Мир, 1999. – 558 с.
 3. Ландшафти міста Чернівці: Монографія / за редакцією В.М. Гуцуляка. – Чернівці: Рута, 2006. – 188 с.
 4. Марченко М. М., Копильчук Г. П., Волощук О. М. Функціональний стан мітохондріальних мембран печінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена // Доповіді НАН України. – 2007. – № 2. – С. 174 – 177.
 • References. Необхідно оформляти відповідно до стилю АМА (American Medical Association (AMA) Style). Оформлення цитування та посилань в стилі АМА можливо в режимі он-лайн за адресою https://www.citethisforme.com/american-medical-association. Також для правильного оформлення посилань можна користуватись сервісами Mendeley та EndNote. Нумерація в переліку джерел повинна відповідати нумерації джерел у Списку використаної літератури. Для літературних джерел, виданих на мовах, що використовують кирилицю виконується їх транслітерація. Транслітерації підлягають: ініціали та прізвища авторів, назви публікацій, назви періодичних видань та ін. Місце видання і видавництва вказується згідно з офіційними аналогами в англійській мові. Тільки при відсутності достовірних відомостей про офіційні найменуваннях видавництв та організацій, в яких опубліковані цей матеріал, дозволяється виконання транслітерації. Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використання широко поширених онлайн-сервісів (наприклад, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php для транслітерації з української мови та http://translit.net для транслітерації з російської). Після посилання у дужках необхідно вказати мову оригіналу літературного джерела – (in Ukrainian). Приклади оформлення:

Статті

 1. Abidi SF, Khan MA. Dietary arginine requirement of fingerling Indian major carp, Labeo rohita (Hamilton) based on growth, nutrient retention efficiencies, RNA/DNA ratio and body composition. J Appl Ichthyol. 2009; 25 (6): 707–714. doi:10.1111/j.1439-0426.2009.01270.x.
 2. Marchenko MM, Kopylchuk HP, Voloshchuk OM. Functional status of mitochondrial membranes of liver of previously irradiated rats with transgenic Geren’s carcinoma [Funktsionalnyi stan mitokhondrialnykh membran pechinky poperedno oprominenykh shchuriv z transplantovanoiu kartsynomoiu Herena]. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2007; 2: 274–277. (in Ukrainian).

Книги

 1. Smirnov N. Physiology Of The Cladocera. Amsterdam: Elsevier, Academic Press; 2014.
 • Назва статті англійською мовою (українською мовою, у випадку, якщо основний текст статті подано англійською мовою).
 • Ініціали та прізвища авторів англійською мовою (українською мовою, у випадку, якщо основний текст статті подано англійською мовою).
 • Резюме англійською мовою (українською мовою, у випадку, якщо основний текст статті подано англійською мовою), яке повністю має відповідати анотації мовою оригіналу.
 • Ключові слова англійською мовою (українською мовою, у випадку, якщо основний текст статті подано англійською мовою), які повністю повинні відповідати ключовим словам, поданих мовою оригіналу.

 Оглядові статті та рецензії можуть мати структуру, відмінну від наведеної вище.

 Оформлення таблиць. Таблиці, мають бути пронумерованими. Назва кожної таблиці подається зверху (українською / російською та англійською мовами. Шрифт тексту в таблицях Times New Roman Сyr 10 пунктів. Таблиці можуть мати примітки, які подаються мовою оригіналу та англійською мовою. Посилання на таблиці в тексті статті роблять наступним чином – (табл. 2).

Оформлення рисунків. Рисунки, мають бути пронумерованими у порядку їх обговорення у тексті та супроводжуватись підписами українською / російською та англійською мовами; всі ілюстрації повинні бути чорно-білими, контрастними та читабельними після їх масштабування на 50 %. Не припустиме дублювання змісту таблиць ілюстраціями. Фоторгафії подаються у форматах *.jpeg, *.bmp або *.tif з роздільною здатністю 300 dpi. Діаграми та графіки подаються у форматі *.tif з роздільною здатністю 300 dpi, а також додатково подаються у файлах тих програм, у яких були створені (*.doc, *.xls та ін.). У діаграмах та графіках не допускаються фонові заливки та рамки. Посилання на рисунки  в тексті статті роблять наступним чином – (рис. 2).

 Редколегія має право редагувати текст статей, рисунків та підписів до них, погоджуючи відредагований варіант з автором, а також відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу «Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)».

 Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

У розділі публікуються результати досліджень та оглядові статті з актуальних проблем біохімії, біотехнології, мікробіології, молекулярної біології та генетики. Усі статті проходять процедуру рецензування. Остаточне рішення про опублікування статті приймається редакційною колегією.

ЕКОЛОГІЯ

У розділі публікуються результати досліджень та оглядові статті з актуальних проблем  екології, охорони та відтворення біоресурсів. Усі статті проходять процедуру рецензування. Остаточне рішення про опублікування статті приймається редакційною колегією.

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

У розділі публікуються результати досліджень та оглядові статті з актуальних проблем  ботаніки та  збереження біоти. Усі статті проходять процедуру рецензування. Остаточне рішення про опублікування статті приймається редакційною колегією.

ГРУНТОЗНАВСТВО

У розділі публікуються результати досліджень та оглядові статті з актуальних проблем грунтознавства, збереження едафотопів, охорони грунтів та раціонального використання земельних ресурсів. Усі статті проходять процедуру рецензування. Остаточне рішення про опублікування статті приймається редакційною колегією.

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

У розділі публікуються короткі повідомлення про результати досліджень з актуальних проблем біологічної науки, нові знахідки видів тварин та рослин, а також рецензії на статті, монографії, навчальні посібники, інформація про видатних вчених-біологів, повідомлення про конференції, з'їзди та симпозіуми.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.