АКТИВНІСТЬ ПІРУВАТДЕГІДРОГЕНАЗНОГО КОМПЛЕКСУ У НИРКАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ АЦЕТА-МІНОФЕНОМ НА ТЛІ БІЛКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Автор(и)

  • О.М. Волощук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Е.М. Черелюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ключові слова:

депривація протеїну, нирки, ацетамінофен, лактат, піруват, лактатдегідрогеназа, піруватдегідрогеназний комплекс

Анотація

Метою даної роботи було дослідження активності піруватдегідрогеназного комплексу та лактатдегідрогенази, а також визначення співвідношення лактат/піруват в нирках щурів за умов токсичного ураження ацетамінофеном на тлі білкової недостатності. Активність піруватдегідрогеназного комплексу визначали за методом, який базується на реакції окисного декарбоксилювання пірувату з одночасним відновленням NAD+, що реєструють спектрофотометрично при 340 нм. ЛДГ-активність досліджували за оптимізованим оптичним методом, який ґрунтується на реакції перетворення пірувату в лактат з супутнім окисленням NADН. Вміст лактату вимірювали спектрофотометрично при довжині хвилі 390 нм за накопиченням лактату заліза, який утворюється при взаємодії FeCl3 з лактат-іонами. Концентрацію пірувату визначали за модифікованим методом Умбрайта, який базується на реакції взаємодії пірувату з 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) в лужному середовищі з утворенням гідразину, який реєструють фотоелектроколориметрично при λ 440 нм. Дослідження проводили на 4 групах тварин: І група – контрольні тварини (К); ІІ – щури, яких утримували на низькопротеїновому раціоні (НПР); ІІІ – тварини, у яких викликали гостре токсичне ураження ацетамінофеном (ТУ); ІV – щури, яким на тлі низькопротеїнового раціону моделювали гостре токсичне ураження ацетамінофеном (НПР/ТУ). Показано, що за умов аліментарного дефіциту протеїну у нирках спостерігається зниження активності піруватдегідрогеназного комплексу при збереженні на рівні показників контролю співвідношення лактат/піруват та активності лактатдегідрогенази. Проте за умов токсичного впливу ацетамінофену на тлі аліментарного дефіциту протеїну у нирках спостерігається інтенсифікація анаеробного шляху енергозабезпечення, про що свідчить достовірне зниження активності піруватдегідрогеназного комплексу, підвищення співвідношення лактат/піруват на тлі активації лактатдегідрогенази. Отримані результати можуть бути використані для обгрунтування підходів щодо корекції енергодефіциту у тварин за умов передозування ацетамінофеном на тлі протеїнової недостатності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-14

Номер

Розділ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА